Voprosy meditsinskoi khimii (ISSN 0042-8809)

Stimulation of phosphorus metabolism in animals by tissue implants

   
Zakharova V.K.
PubMed Id: 13392566
Year: 1956 vol:issue:4  pages: 262-269
Abstract:
Download PDF:
Reference: Zakharova V.K., Stimulation of phosphorus metabolism in animals by tissue implants, Voprosy meditsinskoi khimii, 1956, vol: 2(4), 262-269.
References
 1965(Vol:11)
 1964(Vol:10)
 1963(Vol:9)
 1962(Vol:8)
 1961(Vol:7)
 1960(Vol:6)
 1959(Vol:5)
 1958(Vol:4)
 1957(Vol:3)
 1956(Vol:2)
 1955(Vol:1)