Voprosy meditsinskoi khimii (ISSN 0042-8809)

Formation of oxycholesterols in starved rabbits

   
Nedzvetskii S.V., Mikhailova T.A.
PubMed Id: 14426311
Year: 1959 vol:issue:4  pages: 276-278
Abstract:
Download PDF:
Reference: Nedzvetskii S.V., Mikhailova T.A., Formation of oxycholesterols in starved rabbits, Voprosy meditsinskoi khimii, 1959, vol: 5(4), 276-278.
References
 1965(Vol:11)
 1964(Vol:10)
 1963(Vol:9)
 1962(Vol:8)
 1961(Vol:7)
 1960(Vol:6)
 1959(Vol:5)
 1958(Vol:4)
 1957(Vol:3)
 1956(Vol:2)
 1955(Vol:1)