Voprosy meditsinskoi khimii (ISSN 0042-8809)

Metabolism of labile brain phosphates in hypothermic conditions

   
Ostashkov K.V.
PubMed Id: 14482573
Year: 1961 vol:issue:5  pages: 470-475
Abstract:
Download PDF:
Reference: Ostashkov K.V., Metabolism of labile brain phosphates in hypothermic conditions, Voprosy meditsinskoi khimii, 1961, vol: 7(5), 470-475.
References
 1965(Vol:11)
 1964(Vol:10)
 1963(Vol:9)
 1962(Vol:8)
 1961(Vol:7)
 1960(Vol:6)
 1959(Vol:5)
 1958(Vol:4)
 1957(Vol:3)
 1956(Vol:2)
 1955(Vol:1)