Voprosy meditsinskoi khimii (ISSN 0042-8809)

On the effect of chloracizin on the activity of mitochondrial monoamino oxidase

   
Vikhliaev Iu.I., Gorkin V.Z., Gridneva L.I., Smirnova A.V.
PubMed Id: 14297237
Year: 1964 vol: 10  issue:5  pages: 520-526
Abstract:
Download PDF:
Reference: Vikhliaev Iu.I., Gorkin V.Z., Gridneva L.I., Smirnova A.V., On the effect of chloracizin on the activity of mitochondrial monoamino oxidase, Voprosy meditsinskoi khimii, 1964, vol: 10(5), 520-526.
References
 1965(Vol:11)
 1964(Vol:10)
 1963(Vol:9)
 1962(Vol:8)
 1961(Vol:7)
 1960(Vol:6)
 1959(Vol:5)
 1958(Vol:4)
 1957(Vol:3)
 1956(Vol:2)
 1955(Vol:1)