Voprosy meditsinskoi khimii (ISSN 0042-8809)

Photoinactivation of transketolase

   
Kochetov G.A., Kobylianskaia K.R.
PubMed Id: 5872963
Year: 1965 vol: 11  issue:6  pages: 80-82
Abstract:
Download PDF:
Reference: Kochetov G.A., Kobylianskaia K.R., Photoinactivation of transketolase, Voprosy meditsinskoi khimii, 1965, vol: 11(6), 80-82.
References
 1965(Vol:11)
 1964(Vol:10)
 1963(Vol:9)
 1962(Vol:8)
 1961(Vol:7)
 1960(Vol:6)
 1959(Vol:5)
 1958(Vol:4)
 1957(Vol:3)
 1956(Vol:2)
 1955(Vol:1)