Voprosy meditsinskoi khimii (ISSN 0042-8809)

Blood serum enzymes during drug intolerance in pulmonary tuberculosis

   
Alimov Sh.A., Kazakov K.S., Motorina V.V., Prokof'eva V.V., Chernik M.B.
PubMed Id: 5499182
Year: 1970 vol: 16  issue:6  pages: 583-587
Abstract:
Download PDF:
Reference: Alimov Sh.A., Kazakov K.S., Motorina V.V., Prokof'eva V.V., Chernik M.B., Blood serum enzymes during drug intolerance in pulmonary tuberculosis, Voprosy meditsinskoi khimii, 1970, vol: 16(6), 583-587.
References
 1975(Vol:21)
 1974(Vol:20)
 1973(Vol:19)
 1972(Vol:18)
 1971(Vol:17)
 1970(Vol:16)
 1969(Vol:15)
 1968(Vol:14)
 1967(Vol:13)
 1966(Vol:12)