Voprosy meditsinskoi khimii (ISSN 0042-8809)

Separation of rat liver phosphofructokinase isoenzymes in polyacrylamide gel

   
Pokrovskiĭ A.A., Korovnikov K.A., Nikitina L.V., Nikolaeva M.Ya.
PubMed Id: 4267708
Year: 1972 vol: 18  issue:4  pages: 364-367
Abstract:
Download PDF:
Reference: Pokrovskiĭ A.A., Korovnikov K.A., Nikitina L.V., Nikolaeva M.Ya., Separation of rat liver phosphofructokinase isoenzymes in polyacrylamide gel, Voprosy meditsinskoi khimii, 1972, vol: 18(4), 364-367.
References
 1975(Vol:21)
 1974(Vol:20)
 1973(Vol:19)
 1972(Vol:18)
 1971(Vol:17)
 1970(Vol:16)
 1969(Vol:15)
 1968(Vol:14)
 1967(Vol:13)
 1966(Vol:12)