Voprosy meditsinskoi khimii (ISSN 0042-8809)

The heterogeneity of electrophoretic albumin fractions under pathologic conditions

   
Troitskiĭ G.V., Kiriukhin I.F., Tolkacheva N.V., Azhitskiĭ G.Yu.
PubMed Id: 4454267
Year: 1974 vol: 20  issue:1  pages: 24-31
Abstract:
Download PDF:
Reference: Troitskiĭ G.V., Kiriukhin I.F., Tolkacheva N.V., Azhitskiĭ G.Yu., The heterogeneity of electrophoretic albumin fractions under pathologic conditions, Voprosy meditsinskoi khimii, 1974, vol: 20(1), 24-31.
References
 1975(Vol:21)
 1974(Vol:20)
 1973(Vol:19)
 1972(Vol:18)
 1971(Vol:17)
 1970(Vol:16)
 1969(Vol:15)
 1968(Vol:14)
 1967(Vol:13)
 1966(Vol:12)