Voprosy meditsinskoi khimii (ISSN 0042-8809)

ENzymatic hydrolysis of O-ethyl-S-(omega-carbalkoxyalkyll) methylthiophosphonates by rat tissue homogenates

   
Rozengart V.I., Freĭdlin T.S., Shcherbak I.G., Novikov I.A.
PubMed Id: 4462290
Year: 1974 vol: 20  issue:4  pages: 353-359
Abstract:
Download PDF:
Reference: Rozengart V.I., Freĭdlin T.S., Shcherbak I.G., Novikov I.A., ENzymatic hydrolysis of O-ethyl-S-(omega-carbalkoxyalkyll) methylthiophosphonates by rat tissue homogenates, Voprosy meditsinskoi khimii, 1974, vol: 20(4), 353-359.
References
 1975(Vol:21)
 1974(Vol:20)
 1973(Vol:19)
 1972(Vol:18)
 1971(Vol:17)
 1970(Vol:16)
 1969(Vol:15)
 1968(Vol:14)
 1967(Vol:13)
 1966(Vol:12)