Voprosy meditsinskoi khimii (ISSN 0042-8809)

Oxidative catabolism of tyrosine in vitiligo

   
Kurbanov K.Kh., Berezov T.T.
PubMed Id: 4156814
Year: 1974 vol: 20  issue:4  pages: 379-382
Abstract:
Download PDF:
Reference: Kurbanov K.Kh., Berezov T.T., Oxidative catabolism of tyrosine in vitiligo, Voprosy meditsinskoi khimii, 1974, vol: 20(4), 379-382.
References
 1975(Vol:21)
 1974(Vol:20)
 1973(Vol:19)
 1972(Vol:18)
 1971(Vol:17)
 1970(Vol:16)
 1969(Vol:15)
 1968(Vol:14)
 1967(Vol:13)
 1966(Vol:12)