Voprosy meditsinskoi khimii (ISSN 0042-8809)

Effect of methylcobalamin on the proliferative activity of hematopoietic tissue cells

   
Golenko O.D., Miasishcheva N.V., Raushenbakh M.O., Rudakova I.P., Tachkova E.M.
PubMed Id: 4456808
Year: 1974 vol: 20  issue:5  pages: 549-554
Abstract:
Download PDF:
Reference: Golenko O.D., Miasishcheva N.V., Raushenbakh M.O., Rudakova I.P., Tachkova E.M., Effect of methylcobalamin on the proliferative activity of hematopoietic tissue cells, Voprosy meditsinskoi khimii, 1974, vol: 20(5), 549-554.
References
 1975(Vol:21)
 1974(Vol:20)
 1973(Vol:19)
 1972(Vol:18)
 1971(Vol:17)
 1970(Vol:16)
 1969(Vol:15)
 1968(Vol:14)
 1967(Vol:13)
 1966(Vol:12)