Voprosy meditsinskoi khimii (ISSN 0042-8809)

Glucocorticoid cytoreceptors in normal and tumorous rat liver tissue

   
Shittabe K.K., Volchek A.G., Adler V.V., Rozen V.B.
PubMed Id: 4375349
Year: 1974 vol: 20  issue:6  pages: 625-631
Abstract:
Download PDF:
Reference: Shittabe K.K., Volchek A.G., Adler V.V., Rozen V.B., Glucocorticoid cytoreceptors in normal and tumorous rat liver tissue, Voprosy meditsinskoi khimii, 1974, vol: 20(6), 625-631.
References
 1975(Vol:21)
 1974(Vol:20)
 1973(Vol:19)
 1972(Vol:18)
 1971(Vol:17)
 1970(Vol:16)
 1969(Vol:15)
 1968(Vol:14)
 1967(Vol:13)
 1966(Vol:12)