Voprosy meditsinskoi khimii (ISSN 0042-8809)

Impairment of phenylalanine and tyrosine metabolism in mongolism

   
Shaposhnikov A.M., Khalchitsky S.E., Schwartz E.I.
PubMed Id: 154771
Year: 1979 vol: 25  issue:1  pages: 15-19
Abstract:
Download PDF:
Reference: Shaposhnikov A.M., Khalchitsky S.E., Schwartz E.I., Impairment of phenylalanine and tyrosine metabolism in mongolism , Voprosy meditsinskoi khimii, 1979, vol: 25(1), 15-19.
References
 1985(Vol:31)
 1984(Vol:30)
 1983(Vol:29)
 1982(Vol:28)
 1981(Vol:27)
 1980(Vol:26)
 1979(Vol:25)
 1978(Vol:24)
 1977(Vol:23)
 1976(Vol:22)