Voprosy meditsinskoi khimii (ISSN 0042-8809)

Heterogeneity of histidinemias

   
Vel'tishchev Iu.E., Barashnev Iu.I., Nikolaeva E.A.
PubMed Id: 7101817
Year: 1982 vol: 28  issue:3  pages: 58-62
Abstract:
Download PDF:
Reference: Vel'tishchev Iu.E., Barashnev Iu.I., Nikolaeva E.A., Heterogeneity of histidinemias, Voprosy meditsinskoi khimii, 1982, vol: 28(3), 58-62.
References
 1985(Vol:31)
 1984(Vol:30)
 1983(Vol:29)
 1982(Vol:28)
 1981(Vol:27)
 1980(Vol:26)
 1979(Vol:25)
 1978(Vol:24)
 1977(Vol:23)
 1976(Vol:22)