Voprosy meditsinskoi khimii (ISSN 0042-8809)

Glycolysis in the myocardium during necrosis induced after the exposure to stress

   
Iakushev V.S., Zhezha V.V., Davydov V.V.
PubMed Id: 6891531
Year: 1982 vol: 28  issue:6  pages: 94-96
Abstract:
Download PDF:
Reference: Iakushev V.S., Zhezha V.V., Davydov V.V., Glycolysis in the myocardium during necrosis induced after the exposure to stress, Voprosy meditsinskoi khimii, 1982, vol: 28(6), 94-96.
References
 1985(Vol:31)
 1984(Vol:30)
 1983(Vol:29)
 1982(Vol:28)
 1981(Vol:27)
 1980(Vol:26)
 1979(Vol:25)
 1978(Vol:24)
 1977(Vol:23)
 1976(Vol:22)