2017, Volume 63, Issue 1    
REVIEWS
5-12 Vekshina N.L., Anokhin P.K., Veretinskaya A.G., Shamakina I.Yu.
Heterodimeric D1-D2 dopamine receptors: a review
   
EXPERIMENTAL STUDIES
13-26 Zhdanov D.D., Vasina D.A., Orlova E.V., Orlova V.S., Pokrovsky V.S., Pokrovskaya M.V., Aleksandrova S.S., Sokolov N.N.
Cisplatin-induced apoptotic endonuclease EndoG inhibits telomerase activity and causes malignant transformation of human CD4+ T lymphocytes
   
27-31 Yakovlev A.A., Lyzhin A.A., Khaspekov L.G., Guekht A.B., Gulyaeva N.V.
Peptide drug cortexin inhibits brain caspase-8
   
32-38 Chernonosova V.S., Kvon R.I., Kiseleva E.V., Stepanova A.O., Laktionov P.P.
Investigation of the surface layer of 3D-matrices for tissue engineering
   
39-46 Makarenkova I.D., Akhmatova N.K., Ermakova S.P., Besednova N.N.
Morphofunctional changes of dendritic cells induced by sulfated polysaccharides of brown algae
   
47-55 Tyurenkov I.N., Popova T.A., Perfilova V.N., Prokofiev I.I., Borisov A.V., Kustova M.V., Zaypullaev G.I., Ostrovskij O.V.
Protective effects of a new glutamic acid derivative against stress after nNOS blockade
   
56-61 Medvedeva N.V., Torkhovskaya T.I., Kostryukova L.V., Zakharova T.S., Kudinov V.A., Kasatkina E.O., Prozorovskiy V.N., Ipatova O.M.
Influence of doxorubicin inclusion into phospholipid nanoparticles on tumor accumulation and specific activity
   
62-74 Pokrovskaya M.V., Zhdanov D.D., Eldarov M.A., Aleksandrova S.S., Veselovskiy A.V., Pokrovskiy V.S., Grishin D.V., Gladilina Ju.A., Sokolov N.N.
Suppression of telomerase activity leukemic cells by mutant forms of Rhodospirillum rubrum L-asparaginase
   
75-80 Chesnokova N.B., Beznos O.V., Lozinskaya N.A., Volkova M.S., Zaryanova E.V., Zefirov N.A., Grigoryev A.V.
Novel agonists of melatonin receptors as promising hypotensive and neuroprotective agents for therapy of glaucoma
   
81-84 Popovtseva A.V., Suzopov E.V., Korenovsky Yu.V.
Acute hypoxic hypoxia increases lactate concentration in amniotic fluid of rabbits on 27-28th day of pregnancy
   
SHORT COMMUNICATIONS
85-90 Lupatov A.Yu., Saryglar R.Yu., Chuprynin V.D., Pavlovich S.V., Yarygin K.N.
Comparison of the expression profile of surface molecular markers on mesenchymal stromal cell cultures isolated from human endometrium and umbilical cord
   
91-96 Grigor'eva A.E., Dyrkheeva N.S., Bryzgunova O.E., Tamkovich S.N., Chelobanov B.P., Ryabchikova E.I.
Contamination of exosome preparations, isolated from biological fluids
   
 2024 (vol 70)
 2023 (vol 69)
 2022 (vol 68)
 2021 (vol 67)
 2020 (vol 66)
 2019 (vol 65)
 2018 (vol 64)
 2017 (vol 63)
 2016 (vol 62)
 2015 (vol 61)
 2014 (vol 60)
 2013 (vol 59)
 2012 (vol 58)
 2011 (vol 57)
 2010 (vol 56)
 2009 (vol 55)
 2008 (vol 54)
 2007 (vol 53)
 2006 (vol 52)
 2005 (vol 51)
 2004 (vol 50)
 2003 (vol 49)