2004, Volume 50, Issue 4
REVIEWS
321-343 Gomazkov O.A.
The systems of neurochemical regulation at brain patologies
   
344-366 Kulinsky V.I., Kolesnichenko L.S.
General hormonology
   
EXPERIMENTAL/CLINICAL STUDIES
367-375 Kanaeva I.P., Petushkova N.A., Lokhov P.G., Zgoda V.G., Karuzina I.I., Lisitsa A.V., Archakov A.I.
Study of the mouse liver microsomes by the methods of proteome analysis
   
376-383 Treshalina H.M., Zhukova O.S., Lukasheva E.V., Sedakova L.A., Andronova N.V., Solntzeva T.I., Gogichaeva N.V., Berezov T.T.
Biological properties of L-lysine alpha-oxidase in native and conjugated form
   
384-389 Bykov I.L., Maltsev A.N., Gurinovich V.A., Nefyodov L.I.
Biochemical basis of valproic acid toxicity: role of oxidative stress and effects of L-carnitine
   
390-397 Yakovlev A.A., Gulyaeva N.V.
Using ThioGlo-1 for the determination of thiols in brain tissue
   
398-400 Konoshenko S.V., Yolkina N.M.
Metabolic state of erythrocytes under gall-stone disease
   
MISCELLANEA
401-402 Science news    
 2024 (vol 70)
 2023 (vol 69)
 2022 (vol 68)
 2021 (vol 67)
 2020 (vol 66)
 2019 (vol 65)
 2018 (vol 64)
 2017 (vol 63)
 2016 (vol 62)
 2015 (vol 61)
 2014 (vol 60)
 2013 (vol 59)
 2012 (vol 58)
 2011 (vol 57)
 2010 (vol 56)
 2009 (vol 55)
 2008 (vol 54)
 2007 (vol 53)
 2006 (vol 52)
 2005 (vol 51)
 2004 (vol 50)
 2003 (vol 49)