2014, Volume 60, Issue 1
BIOINFORMATICS/PROTEOMICS
7-16 Ivanov S.M., Lagunin A.A., Zakharov A.V., Filimonov D.A., Poroikov V.V.
Computer search for molecular mechanisms of ulcerogenic action of nonsteroidal antiinflammatory drugs
   
17-27 Gnedenko O.V., Ivanov A.S., Yablokov E.O., Usanov S.A., Mukha D.V., Sergeev G.V., Kuzikov A.V., Bulko T.V., Moskaleva N.E., Shumyantseva V.V., Archakov A.I.
Protein-protein interactions of cytochromes P450 3A4 and 3A5 with their intermediate redox partners cytochromes
   
28-50 Ivanov Yu.D., Danichev V.V., Pleshakova T.O., Shumov I.D., Ziborov V.S., Krokhin N.V., Zagumenniy M.N., Ustinov V.S., Smirnov L.P., Shironin A.V., Archakov A.I.
Irreversible chemical afm-fishing for the detection of low-copied proteins
   
EXPERIMENTAL STUDIES
51-62 Kolesanova E.F., Farafonova T.E., Aleshina E.Yu., Pyndyk N.V., Veremieva M.V., Novosylna O.V., Kovalenko M.I., Shalak V.F., Negrutskii B.S.
Preparation of monospecific antibodies against isoform 2 of translation elongation factor 1A (eEF1A2)
   
63-71 Sirota T.V., Zakharchenko M.V., Kondrashova M.N.
Cytoplasmic superoxide dismutase activity is a sensitive indicator of the antioxidant status of the rat liver and brain
   
CLINICAL STUDIES
72-93 Aisina R.B., Mukhametova L.I., Ostryakova E.V., Seredavkina N.V., Patrushev L.I., Patrusheva N.L., Reshetnyak T.M., Gulin D.A., Gershkovich K.B., Nasonov E.L., Varfolomeyev S.D.
Polymorphism of the plasminogen activator inhibitor type 1 gene, plasminogen level and thrombosis in patients with antiphospholipid syndrome
   
94-108 Khaspekova S.G., Zyuryaev I.T., Yakushkin V.V., Naimushin Ya.A., Sirotkina O.V., Zaytseva N.O., Ruda M.Ya., Mazurov A.V.
Mean platelet volume: interactions with platelet aggregation activity and glycoprotein IIb-IIIa and Ib expression levels
   
109-114 Ulanova T.S., Gileva O.V., Stenno E.V., Veikhman G.A.
Peculiarities of vanadium determination in whole blood by icp-ms
   
115-124 Tsybulsky A.V., Popov A.M., Artyukov A.A., Krivoshapko O.N., Kozlovskaya E.P., Bogdanovich L.N., Krijanovsky S.P., Blinov Yu.G.
The effects of preparation “histochrom” in biochemical parameters of blood for patients with cardiopathologies
   
125-132 Voicehovskis V.V., Voicehovska J.G., Skesters A., Ancane G., Silova A., Ivascenko T., Micans J., Vaivads N.
Advances of selenium supplementation in posttraumatic stress disorder risk group patients
   
 2024 (vol 70)
 2023 (vol 69)
 2022 (vol 68)
 2021 (vol 67)
 2020 (vol 66)
 2019 (vol 65)
 2018 (vol 64)
 2017 (vol 63)
 2016 (vol 62)
 2015 (vol 61)
 2014 (vol 60)
 2013 (vol 59)
 2012 (vol 58)
 2011 (vol 57)
 2010 (vol 56)
 2009 (vol 55)
 2008 (vol 54)
 2007 (vol 53)
 2006 (vol 52)
 2005 (vol 51)
 2004 (vol 50)
 2003 (vol 49)