2017, Volume 63, Issue 2    
REVIEWS
101-114 Zavialova M.G., Zgoda V.G., Nikolaev E.N.
Analysis of contribution of protein phosphorylation in the development of the diseases
   
115-123 Maslov D.L., Balashova E.E., Lokhov P.G., Archakov A.I.
Pharmacometabonomics – the novel way to personalized drug therapy
   
124-131 Grishin D.V., Pokrovskaya M.V., Podobed O.V., Gladilina Ju.A., Pokrovsky V.S., Aleksandrova S.S., Sokolov N.N.
Prediction of protein thermostability from their primary structure: the current state and development factors
   
EXPERIMENTAL STUDIES
132-138 Zhirnik A.S., Semochkina Y.P., Moskaleva E.Yu., Krylov N.I., Tubasheva I.A., Kuznetsov S.L., Vorontsov E.A.
Antineoplastic mechanisms of niclosamide-loaded nanoparticles in human colorectal cancer cells
   
139-146 Feoktistova E.S., Skamrov A.V., Goryunova L.E., Khaspekov G.L., Osyaeva M.K., Rodnenkov O.V., Beabealashvilli R.Sh.
Analysis of gene expression pattern in peripheral blood leukocytes during experimental heat wave
   
147-153 Kiseleva Y.Y., Ptitsyn K.G., Tikhonova O.V., Radko S.P., Kurbatov LK., Vakhrushev I.V., Zgoda V.G., Ponomarenko E.A., Lisitsa A.V., Archakov A.I.
PCR analysis of the absolute number of copies of human chromosome 18 transcripts in liver and HepG2 cells
   
154-158 Tapbergenov S.O., Sovetov B.S., Tapbergenov A.T., Hahn Elina
Metabolic effects of combined introduction of adrenalin and blocker of methanoprolol beta-adrenophyleters
   
159-164 Stepovaya E.A., Shakhristova E.V., Nosareva O.L., Rudikov E.V., Egorova M.Y., Egorova D.Y., Novitsky V.V.
Redox-dependent mechanisms of regulation of breast epithelial cell proliferation
   
SHORT COMMUNICATIONS
165-169 Tamkovich S.N., Yunusova N.V., Stakheeva M.N., Somov A.K., Frolova A.Y., Kirushina N.A., Afanasyev S.G., Grigoryeva A.E., Laktionov P.P., Kondakova I.V.
Isolation and characterization of exosomes from blood plasma of breast cancer and colorectal cancer patients
   
170-175 Ershov P.V., Yablokov E.O., Mezentsev Yu.V., Kalushskiy L.A., Florinskaya A.V., Veselovsky A.V., Gnedenko O.V., Gilep A.A., Usanov S.A., Medvedev A.E., Ivanov A.S.
The effect of isatin on protein-protein interactions between cytochrome b5 and cytochromes P450
   
 2024 (vol 70)
 2023 (vol 69)
 2022 (vol 68)
 2021 (vol 67)
 2020 (vol 66)
 2019 (vol 65)
 2018 (vol 64)
 2017 (vol 63)
 2016 (vol 62)
 2015 (vol 61)
 2014 (vol 60)
 2013 (vol 59)
 2012 (vol 58)
 2011 (vol 57)
 2010 (vol 56)
 2009 (vol 55)
 2008 (vol 54)
 2007 (vol 53)
 2006 (vol 52)
 2005 (vol 51)
 2004 (vol 50)
 2003 (vol 49)