VOPROSY MEDITSINSKOI KHIMII (ISSN 0042-8809)
 1998, Volume 44, Issue 6
511-519 Mishunina T.M.
Gamma-aminobutyric acid content in blood: a "peripheralindicator" of the state of central neuromediator system
   
520-526 Telushkin P.K.
Glutamate and oxidative stress in the brain damage
   
527-536 Kogan E.M., Zhukotsky A.V., Govorun V.M., Momynaliev K.T., Potapov I.A., Yakubova N.I., Yalpaev V.V.
The use of computer morphodensitometry in modern molecular-diagnostic practice
   
537-542 Ipatova O.I., Torkhovskaya T.I., Knjazhev V.A., Karusina I.I., Bachmanova G.I., Guseva M.K., Archakov A.I.
Hindering of rat chronic hepatit progression by means of new hepatoprotective preparation «phospholiv».
   
544-550 Ipatova O.I., Torkhovskaya T.I., Knjazev V.A., Karusina I.I., Bachmanova G.I., Guseva M.K., Archakov A.I.
Comparative study of effects of essentiale and new native hepatoprotector «phospholiv» in rat acute hepatitis model
   
551-558 Tatyanenko L.V., Bogdanov G.N., Varfolomeev V.N., Kotelnikova R.A., Shaposhnikova G. I., Smirnov L. D.
Structure-functional alerations in biomembranes at diabetic complications and their pharmacological corrections
   
559-564 Kuchmerovskaya T.M., Parchometc P.K., Donchenko G.V., Obrosova Y.G., Klimenko A.P., Kuchmerovsky N.A., Pakyrbayeva L.V., Efimov A.S.
Improvement of the diabetic neuropathy by picamilon and aldosereductase inhibitors
   
565-570 Lyubitsky O.B., Davidov B.V., Elshansky I.V., Grishin A.V., Teselkin Yu.O., Babenkova I.V., Klebanov G.I., Ivanov P.A., Golikov P.P., Vladimirov Yu.A.
The changes of lipid peroxidation parameters and state of serum blood antioxidant system in acute destructive pancreatitis
   
571-575 Dudnik L.B.
Increased level of lipid peroxidation products in blood serum as a biochemical marker of associated pancreatitis in gallstone disease
   
576-583 Morozov S.G., Poletaev A.B., Murashko L.E., Dyakova E.P., Ponomareva I.V., Gnedenko B.B., Sukhikh G.T.
Serum anti-S100, anti-GFAP and anti-MP65 autoantibodies inpregnants with early toxicosis
   
584-590 Denisenko T.V., Skuliabin D.I., Gromov I.A., Cherkas Yu.V., Iliukhina A.Yu., Dambinova S.A.
Autoantibodies to human brain NMDA-receptors in the blood of the patients with brain stroke
   
 2002 (vol 48)
 2001 (vol 47)
 2000 (vol 46)
 1999 (vol 45)
 1998 (vol 44)
 1997 (vol 43)
 1996 (vol 42)
 1995 (vol 41)
 1994 (vol 40)
 1993 (vol 39)
 1992 (vol 38)
 1991 (vol 37)
 1990 (vol 36)
 1989 (vol 35)
 1988 (vol 34)
 1987 (vol 33)
 1986 (vol 32)
 1985 (vol 31)