VOPROSY MEDITSINSKOI KHIMII (ISSN 0042-8809)
 1998, Volume 44, Issue 1
3-27 Archakov A.I., Zgoda V.G., Karuzina I.I.
Oxidative modification of cytochrome P450 and other macromolecules during turnover
   
28-34 Koudinova N.V., Koudinov A.R., Berezov T.T.
Alzheimer's disease: beta amyloid and lipid metabolism
   
35-42 Dilakyan E.A., Vinokurova S.V., Zhurbitskaya V.A., Komissarova E.V., Kiselev F.L., Topol L.Z., Solovyeva N.I.
Cathepsins L and B and their endogenous inhibitors in embryo fibroblasts transformed by different genes
   
43-54 Vlasova I.I., Vakhrusheva T.V., Azizova O.A., Lopukhin Yu.M.
Тне еffect of oxidized low density lipoproteins on ADP-induced platelet aggregation in plasma
   
55-62 Shaposhnikova G.I., Gulevskaya T.S., Smirnov A.D., Tatyanenko L.V.
The hormone - metabolic chanqes in the diabetic angiopathy
   
63-69 Drozdov-Tikhomirov L.N., Linde D.M., Poroikov V.V., Mokulski M.A.
Protein-protein recognition: control of some hypoteses of aminoacide’s complementarity existence using the brookhaven data bank data
   
70-76 Teselkin Yu.O., Babenkova I.V., Lyubitsky O.B., Klebanov G.I., Vladimirov Yu.A.
The measuring of blood plasma antioxidant activity by the hemoglobin-hydrogen peroxide-luminol system
   
77-83 Morozevich G.E., Kozlova N.I., Berman A.E.
Expression of integrins in human gut carcinoma cells, differing in anchorage dependent apoptosis
   
84-90 Mukhina S.A., Stepanova V.V., Matveyev M.Yu., Domogatsky S.P., Tkachuk V.A.
Effect of growth factors (bFGF and PDGF) on urokinase secretion by aorta smooth muscle cells
   
91-97 Kreines V.M., Panin L.E., Petukhova O.V., Khokhlova O.I., Agadjanyan V.V., Ustyantseva I.M.
The effects of plasma exchanges of extracorporeal thermally modified autoplasma on dynamics of hormon-metabolic homeostasis indexes in patients with acute myocardial infarction
   
98-105 Zakharova E.T., Puchkova L.V., Shavlovsky M.M., Neuimina M.V., Rujdi E.P., Gaitskhoki V.S.
Analysis of molecular microheterogeneity of the glycoproteins from plasma of a patient with syalidosis
   
106-110 Kovalyov L.I., Severin V.V., Ershova E.S., Lukashova I.V., Kovalyova M.A., Shishkin S.S.
2D electrophoretic analysis of myocardial proteins at some [human] cardiovascular pathologies
   
 2002 (vol 48)
 2001 (vol 47)
 2000 (vol 46)
 1999 (vol 45)
 1998 (vol 44)
 1997 (vol 43)
 1996 (vol 42)
 1995 (vol 41)
 1994 (vol 40)
 1993 (vol 39)
 1992 (vol 38)
 1991 (vol 37)
 1990 (vol 36)
 1989 (vol 35)
 1988 (vol 34)
 1987 (vol 33)
 1986 (vol 32)
 1985 (vol 31)