VOPROSY MEDITSINSKOI KHIMII (ISSN 0042-8809)

Bio-energetics at the 6th International Congress of Biochemistry

   
Skulachev V.P.
PubMed Id: 5885690
Year: 1965  Volume: 11  Issue: 2  Pages: 102-109
Download PDF:  
Citation:

Skulachev, V. P. (1965). Bio-energetics at the 6th International Congress of Biochemistry. Voprosy Meditsinskoi Khimii, 11(2), 102-109.
References
 1984 (vol 30)
 1983 (vol 29)
 1982 (vol 28)
 1981 (vol 27)
 1980 (vol 26)
 1979 (vol 25)
 1978 (vol 24)
 1977 (vol 23)
 1976 (vol 22)
 1975 (vol 21)
 1974 (vol 20)
 1973 (vol 19)
 1972 (vol 18)
 1971 (vol 17)
 1970 (vol 16)
 1969 (vol 15)
 1968 (vol 14)
 1967 (vol 13)
 1966 (vol 12)
 1965 (vol 11)